Syfte

Glesbygdsmedicin är ett ämne som i Sverige aldrig definierats. I april 2001 anordnades därför den 1:a nationella konferensen i glesbygdsmedicin i Åsele, Lappland. Där klargjordes att glesbygdsmedicin kan sammanfattas i några karakteristika:

Personal inom glesbygdsvård möter alla sjukdomar, olycksfall, symptom, och tecken på ohälsa som finns i en befolkning. Det kräver en bred medicinsk kunskap med tillämpning inom öppenvård, slutenvård och hemsjukvård.

För förståelsen av detta erfordras dessutom en ingående kunskap om människors sociala, psykologiska, ekonomiska och samhällsstrukturella villkor i glesbygd.

Personal i glesbygdsvård bör vara väl förtrogen med de existentiella problem som människor i glesbygd kan möta.

Vid den 2:a nationella konferensen i Öregrund, Uppland 11 - 12 april 2002 utarbetades ett förslag till ämnesbeskrivning för ämnet glesbygdsmedicin och en förening bildades. Vid den 3:e nationella konferens i glesbygdsmedicin i Tärnaby, Lappland den 27 - 30 mars 2003 låg fokus på framtidens sjukvård i glesbygd. Den 4:e nationella konferensen hölls i maj 2004 i Tällberg i Dalarna. Den 5:e nationella konferensen gick av stapeln 14-16 april 2005i Arvidsjaur. Tema var hjärtsjukvård samt Landstingens framtid som huvudman i ljuset av möjliga alternativa driftsformer. Samers hälsa var ett annat tema. Den 6:e nationella konferensen planeras att avhållas i Strömsund 11-13 maj 2006.

Föreningen önskar organisera alla läkare och andra med intresse för glesbygdsmedicin – oberoende om man själv jobbar i glesbygd eller ej. Intresserade kan anmäla sitt intresse via kontaktsidan och betala in medlemsavgiften 150:- på Bankgiro nummer 5358-6756 eller bankkonto nr. 1813 17 01395 i NORDEA.

Till toppen av sidan

Ämnesbeskrivning
för en glesbygdsmedicinsk komplettering till specialistutbildning i allmänmedicin.

Målet med en glesbygdsmedicinsk komplettering är att man skall bli väl förtrogen med att arbeta under de förhållanden som präglar glesbygdsmedicin. Glesbygdsmedicin kan sammanfattas i några karakteristika:

Personal inom glesbygdsvård möter alla sjukdomar, olycksfall, symptom, och tecken på ohälsa som finns i en befolkning. Det kräver en bred medicinsk kunskap med tillämpning inom öppenvård, slutenvård och hemsjukvård.
För förståelsen av detta erfordras dessutom en ingående kunskap om människors sociala, psykologiska, ekonomiska och samhällsstrukturella villkor i glesbygd.
Personal i glesbygdsvård bör vara väl förtrogen med de existentiella problem som människor i glesbygd kan möta.

Uppläggning av kompletteringen.
En glesbygdsmedicinsk komplettering kan ske integrerat inom ST-utbildningen så att man samtidigt uppnår specialistkompetens i allmänmedicin och den kompletterande glesbygdsmedicinska kompetensen eller som en vidareutbildning efter ordinarie ST-utbildning. Utbildningen bör utgå från en primärvårdsenhet i glesbygd och genomföras i nära samarbete med organspecialister utifrån ställda krav.

Innehåll
Akuta medicinska tillstånd som kräver omedelbara medicinska åtgärder i livräddande syfte. Det kan vara t.ex. hjärtinfarkter, stroke, lungödem, status astmatikus, epilepsi, medvetslösa patienter mm.

Omhändertagande av olycksfall (allt från mindre olycksfall upp till multitrauma) med kompetens att slutbehandla mindre skador och att stabilisera patienter med mer omfattande skador inför transport.

Organisation för omhändertagande vid svåra olyckor (skadeplatsarbete och arbete på uppsamlingsplats och i ambulans) med kunskaper i katastrofmedicin. Kompetensen måste anpassas efter enhetens uppdrag inom den lokala katastroforganisationen.

Akut obstetrik inklusive att handlägga en akut förlossning och att bedöma risker och komplikationer hos moder och barn under graviditet. Uppföljning av mor och barn efter tidig hemgång.

Uppföljning av patienter efter poliklinisk behandling och operation utförd på annan vårdenhet, samt bedömning och behandling av komplikationer.

Färdighet för diagnostiska och terapeutiska åtgärder som med bibehållen medicinsk säkerhet lämpligen kan utföras i glesbygd. Exempel på dessa kan vara arbetsprov, spirometri, finnålsbiopsi, pleurapunktion, laparocentes, diagnostisk radiologi, gynekologiskt ultraljud, öronmikroskopi, ögonmikroskopi, omhändertaande av corneala skador, suprapubisk kateter, ledinjektioner, benmärgsprov, initiering och uppföljning av antikoagulantiabehandling och insulinbehandling, reponering och konservativ behandling av frakturer, käkhålespolning mm. Även kraven på färdighet är beroende av de lokala behoven och organisationen.

Utvidgad teoretisk utbildning med inriktning mot ex glesbygdens speciella samhällsstruktur, ledarskap, personalledning, ekonomiska styrsystem tätort- glesbygd, hälsoupplysning och epidemiologi utifrån glesbygdsperspektiv.

Vidgad psykiatrisk kompetens med inriktning mot justering av neuroleptikabehandling hos kroniskt sjuka patienter och grundläggande kunskaper i psykoterapeutiska behandlingsmetoder.

Vara förtrogen med telemedicin, dess möjligheter och begränsningar samt kunna använda på vårdenheten tillgänglig utrustning.

Kunna fungera som dialogpartner mot lokala myndigheter samt ta på sig en alarm-funktion då man får kännedom om missförhållanden och hälsorisker i miljö, boende, skola och arbetsplatser och samverka med andra förebyggande program som t.ex. skolhälsovård och företagshälsovård..

Handläggning av epidemier i glesbygd.

Bred geriatrisk kompetens inkluderande demensutredningar och att sköta särskilda boenden.

Rehabilitering efter sjukdomar och olyckor.

Kunskaper och färdigheter att ansvara för akutvårdsplatser (slutenvård) för utredning, behandling och medicinjustering vid olika medicinska tillstånd. Man skall även vara förtrogen med tidig rehabilitering och terminalvård.

Praktiska färdigheter och kunnande vad gäller att samla in, sammanställa och analysera glesbygdsdata på ett vetenskapligt sätt.

Pedagogiska kunskaper och färdigheter som möjliggör medverkan i läkares grundutbildning och specialistutbildning av läkare och sjuksköterskor i glesbygd.

Till toppen av sidan

Stadgar för Svensk Förening för Glesbygdsmedicin
Antagna vid ordinarie årsmöte 2003-03-29


§ 1 - Föreningens art
Svensk förening för Glesbygdsmedicin är en sammanslutning av läkare och annan sjukvårdspersonal med intresse för glesbygdsmedicin och med mål att bli associerad till Svenska Läkaresällskapet. Föreningen bildades 2002.

§ 2 - Föreningens syfte
Föreningens uppgift är att befrämja hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom glesbygd. Föreningen skall också hävda glesbygdsmedicinens särart avseende såväl glesbygdsbefolkningens sjukvårdsbehov som professionens resursbehov för att tillgodose detsamma. Föreningen skall även främja en god grundutbildning och vidareutbildning för läkare, som ämnar vara eller är verksamma i glesbygd. Föreningen skall skapa samverkan med internationella akademiska och andra intresseföreningar i glesbygdsmedicin samt sprida kunskap inom ämnesområdet glesbygdsmedicin och främja de speciella behov som finnes för vårdpersonal verksamma i och boende i glesbygd.
Föreningen skall främja utbildning och vetenskaplig verksamhet genom arbets- och referensgrupper som associeras till Svenska Läkaresällskapet samt främja forskning i och om glesbygdsmedicin. Föreningen skall avge utlåtanden och/eller handlägga ärenden som av Svenska Läkaresällskapet kan komma att hänskjutas till Svensk Förening för Glesbygdsmedicin.

§ 3 - Medlemskriterier
Till medlem i föreningen kan väljas läkare eller annan sjukvårdspersonal oavsett specialitet och med intresse för glesbygdsmedicin. Läkare som är medlem bör vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet.

§ 4 - Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen, vilken genom majoritetsbeslut avgör om sökanden kan antagas som medlem.
Medlem som trots påminnelse ej under två på varandra följande år erlagt årsavgiften anses ha utträtt ur föreningen.


§ 5 - Årsmöte
Kallelse och föredragningslista till årsmöte och extra föreningsmöte skall av sekreteraren utsändas till föreningens medlemmar senast en månad före årsmötet. Föreningens räkenskapsår omfatta tiden 1 januari t o m 31 december.

Vid föreningens årsmöte skall följande ämnen behandlas:
1 Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet
2 Styrelsens verksamhetsberättelse
3 Kassörens ekonomiska redogörelse
4 Revisorernas berättelse
5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6 Val av styrelse, 2 revisorer, 1 revisorssuppleant samt valberedning
7 Årsavgift för det kommande året
8 Övriga ärenden

Protokoll från årsmötet föres av vald sekreterare. Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen eller minst 25% av medlemmarna begär sådant för att behandla angivet ärende.

§ 6
Omröstning sker öppet om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller sittande ordförandes mening utom vid val då lotten avgör. I ärenden som inte blivit meddelat i kallelsen till extra föreningsmöte, får beslut ej fattas. Vid frågor som rör Svenska Läkaresällskapet har endast ledamöter av sällskapet rösträtt. Endast närvarande medlemmar har rösträtt.

§ 7 - Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse som skall bestå av ordförande, föreningssekreterare, vetenskaplig sekreterare, kassör och tre övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Ordförande väljs årligen, övriga ledamöter väljs för två år och fördelas så att årligen 3 ledamöter och 2 suppleanterväljes. Styrelsen utser inom sig nämnda poster. Ordförande skall vara läkare. Alla styrelsemedlemmar skall vara medlemmar av Svenska Läkaresällskapet.Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer utsedda av föreningen. För dessa skall finnas en suppleant.

§ 8
Det åligger föreningen att omedelbart efter val av förtroendemän insända uppgift om de valdas namn och adress till Svenska Läkaresällskapet.

§ 9
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är också skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning härom. Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen utom då annat begäres. Vid lika rösttal har ordförande utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då lotten avgör. Vid styrelsesamman-träden skall protokoll föras.

Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

Beslut och ärenden rörande Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter skall snarast meddelas Läkaresällskapets nämnd.

§ 10
Ordförande åligger att leda styrelsens sammanträden samt att i samråd med föreningssekreteraren upprätta föredragningslista till sammanträde och årsmöte. Ordförande, eller av styrelsen delegerad person, undertecknar handlingar upprättade i styrelsens namn.

§ 11
Föreningssekreteraren skall minst två veckor före varje styrelsesammanträde tillställa styrelsens ledamöter kallelse och föredragningslista samt föra protokoll vid dess sammanträden.

Vetenskaplige sekreteraren skall bevaka den medicinskt-vetenskapliga delen av föreningens verksamhet såsom utbildning, vetenskapliga förhandlingar och forskning samt svara för samarbetet mellan föreningen och Läkaresällskapet.

§ 12
Kassören åligger att föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens eller styrelsens beslut. Räkenskaperna skall överlämnas till revisorerna för granskning så att dessa till årsmötet kan avge skriftlig berättelse. Föreningen firmatecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 13 - Valberedning
Förslag till styrelseposter skall upprättas av en valberedning bestående av tre medlemmar. Valberedningens medlemmar har vardera en mandatperiod på tre år. Vid årsmötet skall sålunda en av valberedningens medlemmar ny/återväljas.

§ 14 - Hemsida
Föreningen har en hemsida. Ansvarig utgivare för hemsidan är webbmastern, som utses av styrelsen.

§ 15 - Stadgebestämmelser
Ändring av dessa stadgar får beslutas endast vid årsmöte, där ärendet varit upptaget på föredragningslistan och förslaget varit utsänt med denna. För beslut fordras instämmande av minst två tredjedelar av antalet närvarande medlemmar. Enskild medlems ändringsförslag skall vara insänt till styrelsen senast två månader före årsmötet. Styrelsens yttrande skall bifogas förslaget.

Till toppen av sidan

Styrelsen:

 

Styrelse Svensk förening för Glesbygdsmedicin 2017-18

 

Komplett adress lista KLICKA HÄR

Till toppen av sidan

   Snabblänkar


Syfte
Ämnesbeskrivning
Stadgar
Styrelsen&adresser

         
         
         
         

© copyright 2004 Glesbygdsmedicin. Sidan är producerad av pixelfabriken
Har Du frågor gällande sidan? Hör av Dig till Anders Ehnberg Webmaster