Styrelsemöte 011110

 

Deltagare: Lars Agrell, Herbert Sandström, Johan Hambraeus

 

Under mötet diskuterades såväl organisation av mötet, ramprogram och planering

för fortsatt arbete.

 

Det beslutades att:

 

Herbert ansvarar för planering av det vetenskapliga programinnehållet. Som

riktlinjer räknar vi med ca * dags diskussion kring ämnesbeskrivningen och ca

2-3 föredrag första dagen. Andra dagen bör det rymmas några fler föredrag och

tid även för diskussion kring att konstituera oss som ett nätverk för

glesbygdsmedicin.

Ämnen för föredrag diskuterades och i det sammanhanget ska det även lämnas tid

för fria föredrag kring projekt/forskningsprojekt/utvecklingsarbete som bedrivs

inom ämnet.

 

Lars är huvudansvarig för planering av logistik. Grovt tidsschema är att vi

samlas vid ca 9.15 på Arlanda den 11 april. Där hämtar en buss och skjutsar oss

till Öregrund. Mötet öppnas vid 11-tiden. Avslutning sedan den 12 april med buss

till arlanda så att man kan flyga vidare vid ca 16-tiden.

 

Lars kommer även anlita en kongress-värd som sköter bokning, registrering, mm.

Finansieringen av detta är oklar men Lars skall undersöka möjligheten av

sponsring från landsting, arbetsgivare, mm för detta.

 

Herbert och Johan ska undersöka kostnader mm för annonsering, upptryckning av

annonsblad, mm. Vi skall även försöka få igång en hemsida med information så

snart som möjligt, där åtminstone mötet kan föranmälas med länk till

kongress-värden.

 

Mer information samlas in under oktober och utbytes via epost. Preliminärt

planeras för nytt telefonmöte i början av november.

 

Intresserade som vill bidra i planeringen av nästa möte men som ej kunde deltaga

denna gång kan kontakta Herbert, Johan eller Lars.

 

Minnesanteckningarna förda av Johan Hambraeus