Protokoll fört vid

Styrelsemöte den 12/4 2002

Svensk Förening för Glesbygdsmedicin


§ 1. Förenings konstituering

Till ordförande valdes Johan Hambreus, till föreningssekreterare Gunvor Strömberg, till

programsekreterare Timo Tanner och till kassör Lars Agréus. Övriga ledamöter Christer

Andersson, Eva Hjertsén och Thomas Löfgren.


§ 2. Till justerare valdes Lars Agréus.§3. Nästa möte

Beslöts att nästa möte skulle vara ett telefonmöte den 18/6 kl 16.00.


Johan Hambreus Gunvor Strömberg Lars Agréus

Ordförande Sekreterare Justerare