Protokoll fört vid

Styrelsemöte den 9.12. 2002 (telefonmöte)

Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

§
1. Mötets öppnande och justerare
Närvarande: Johan Hambraeus, Christer Andersson, Lars Agre´us, Gunvor Strömberg, Thomas Löfgren, Timo Tanner. Till att justerar mötets protokoll valdes Lars Agre´us.


§ 2. Nationella konferensen - Årsmötet

Timo har ansvar för att utforma programförslag tillsammans med Curt Made. Timo ansvarar för att få fram tidtabeller för transporterna och inbjudan till Socialministern. Uppdras till Curt att informera om tider, kommunikationer och inkvarteringsmöjligheter samt att ordna de praktiska delarna och introduktion samt ev underhållning på kvällen 28 mars.

Lars tar kontakt med Glesbygdsverket och Socialutskottet. Lars kontaktar också Lena Olsson med chef igen och konfirmerar deras deltagande och tider mm. Timo gör dito med Torgny Karlsson. Johan kontaktar Håkan Björk dito. Christer dito beträffande Göran W, Herbert S Roger K samt Eva S och Helge B.

Allt detta skall vara klart till nästa telefonmöte och med svar från resp. och om man inte kan delta ev ersättare.


Programmet skisserades enl. följande:


Onsdag 26 mars Ansvar

Kurs om hur man bygger en hemsida. Lars kontaktar Jansen och hör om det

Kvällsaktivitet. går att ordna kursen. ¤ deltagare hittills anmälda. Curt ordnar praktiska detaljer om kursen blir av.

Torsdag 27 mars

17.00-19.00 Registrering(Tärnaby Fjällhotell) Curt och Harriet

19.00-20.30 Middag Curt och Harriet

20.30-21.30 Introduktion Curt och Harriet


Fredag 28 mars fm Johan

        1. Frukost

08.15-8.30 Öppning av konferensen Johan

08.30-8.50 Vad är glesbygd? Glesbygdsverket. Lars kontaktar.

08.50-9.10 Vilken sjukvård skall man erbjuda Socialministern el ersättare

i glesbygd? Lars kontaktar.

09.10-9.30 Sjukstugor på fyra ben Torgny Karlsson. Timo kontaktar

9.30-9.50 Ledningsbolagets analys av Norr- Lena Olsson m fl. Ledningsbolaget bottensmodellen. Lars kontaktar.

9.50-10.10 Framtida sjukvårdsutveckling i Göran Westman. Christer kontaktar glesbygd

10.10-10.30 Gemenskapsföretag för glesbygds- Håkan Björk. Johan kontaktar. Utveckling

10.30-10.50 Kaffe Curt och Harriet

10.50-12.00 Paneldiskussion kring hur ?. Moderator?

glesbygdssjukvård skall utvecklas

12.00-15.00 Lunch och fria aktiviteter på em Curt och Harriet


Christer em

15.00-15.45 Forskning i glesbygd (skidskador) Curt och Lars Carle

15.45-16.00 Kaffe Curt och Harriet

16.00-17.45 Forskning i glesbygd Helge Brännström, Johan B

(Köldskador och drunkning, fästingar) Eva Samuelsson. Christer kontaktar.

17.45-18.45 Bastu Curt och Harriet

19.00-20.30 Middag Curt och Harriet

20.30-21.30 Överraskning Curt och Harriet


Lördag 29 mars Curt och Timo em

07.00-8.30 Frukost Curt och Harriet

8.30-10.00 Årsmöte Johan, Gunvor och Lars. Revisor?

10.00-10.30 Kaffe Curt och Harriet

10.30-11.30 Telemedicin, teleradiologi Curt, Lars, DL i Norrbotten?

11.30-15.45 Lunch och fria aktiviteter Curt och Harriet

15.45-16.00 Kaffe Curt och Harriet

        1. Handledning av med.kand. Hur väcker Göran Westman, Christer, studenter på

vi intresse för glesbygdsmedicin bland termin 10, Torgny Karlsson. Christer

kandidater? Paneldiskussion? kontaktar och har huvudansvaret.

17.45-18.45 Bastu Curt och Harriet

19.00 Konferensmiddag (Norrlandsmenu) Curt och Harriet


Söndag 30 mars

Frukost Var och en

Fria aktiviteter

Utcheckning

Hemresa

De som sponsrat konferensen kommer troligtvis att vilja ställa ut material och det är fritt att komma med utställningsmaterial om någon har dylikt. Till nästa konferens bör vi gå ut i tid med att inbjuda till posterutställning.

Timo samordnar synpunkterna på programmet och mailar till alla inför nästa telefonmöte. Stopptid 16/12 för synpunkter.


§ 3. Riksstämman

Medlemsinbjudan och inbjudan till årsmöte hade satts upp och det verkade finnas intresse från de nordliga landstingen.


§ 4. Vetenskapliga programmet

Diskuterades under § 2.


§ 5. Hemsidan.

Johan och Herbert sätter upp hemsidan under kommande vecka.


§ 7. Medlemsinbjudan, annons i LT

Lars redigerar den inbjudan som lämnades ut på riksstämman. Han skickar den för påtitt

till oss alla. Har vi ej kommit med synpunkter inom 7 dagar är det detsamma som att vi godkänt skrivningen. Curt hade ett förslag till annons. Han får styrelsens förtroende
att utforma annonsen. Annonsen bör kompletteras med lite mer om programmet och tidtabell för flyget samt om ev möjligheter för medföljande.


§ 8. Kassan.

Det finns 26 tkr i kassan. Varje nationell konferens administreras ekonomiskt lokalt av den som anordnar konferensen. Ett ev överskott betalas ut i efterhand till kassören. Det är den princip som gällt tidigare och som skall fortsätta gälla.Lars kontaktar Curt Made ang kontakter med Bayer för sponsringsdiskussion.


§ 9. Övriga frågor

Vi måste få bättre rutin på styrelsemötena så att de går fortare att avhandla. Det betyder att mer måste vara kommunicerat i epost-form innan mötena. Lars ombesörjer att alla papper skickas till Skattemyndigheten så att vi får ett organisationsnr i år.


§10 Nästa möte. Onsdag den 18/12 kl 16.00. Johan skickar kallelse.

Johan Hambreus Gunvor Strömberg Lars Agreus

Ordf. Sekr. Justerare