Protokoll fört vid

Styrelsemöte den 12.11 2002 (telefonmöte)

Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

§
1. Mötets öppnande och justerare
Närvarande: Johan Hambraeus, Christer Andersson, Lars Agre´us, Gunvor Strömberg, Thomas Löfgren, Timo Tanner. Till att justerar mötets protokoll valdes Lars Agre´us.


§ 2. Årsmötet

Timo utformar programförslag tillsammans med Curt Made. Johan tar kontakt med Curt angående information om tider, kommunikationer och inkvarteringsmöjligheter.

Det kvalitativa innehållet diskuterades och man enades om att följande punkter kunde finnas med på programmet:

Glesbygdsmodellen i Norrbotten ( Torgny Karlsson, Lena Olsson)

Köldskador och drunkning (Börje Rehnström Östersund)

Telemedicin – teleradiologi (Rtg-läkare + distriktsläkare ev från Kalix, Lars skulle kunna bidraga med frågor kring webben och terminal live, Curt är engagerad i telemedicinfrågor)

Fästingar (Johan Berglund)

Vård i livets slutskede ( grupper i Kiruna och i Örnsköldsvik har jobbat med detta, NLL hemsjukvård med smärta, smärtbehandling, Piteå, Östersund-Åre, Örnsköldsvik med avancerad hemsjukvård och obekväma tider. I Jämtland har en modell utarbetats där de två huvudmännen sammanslagits till en i denna fråga. I Åsele finns en samordningsgrupp för detta. Det finns också en modell från Skottland om gemenskapsföretag och som skall presentera sina erfarenheter 31 mars.)

Politiska, strategiska och vårdideologiska frågor kring Glesbygdsmedicin skall vara en tung post i programmet, som bör anpassas till delegaternas transportmöjligheter.

Timo ansvarar för det vetenskapliga programmet och tar kontakt med Socialministern. Lars tar kontakt med Socialutskottet eller presidiet och med Glesbygdsverket, som får förklara vad glesbygd är. Dessa inbjuds till årsmötet.

Ramarna bör vara klara till nästa möte.


§ 3. Riksstämman

Lars och Timo deltar i stämman. Medlemsinbjudan och inbjudan till årsmöte bör tryckas upp i A3-format till stämman. Alla undersöker möjligheterna att få hjälp med tryckningen. Lars distribuerar tryckt material till stämman och Timo 100 st handsout. Johan kontaktar VLL, Timo NLL och Thomas LVN angående möjligheter att få distribuera materialet vid stämman och information om kommande kongresser och ev sponsring.


§ 4. Interimistiska stadgar

Godkändes i princip med vissa smärre justeringar. Gunvor gör justeringarna och skickar till alla. Om inga ytterligare synpunkter inkommit senast 20 nov. anses stadgarna godkända och antagna. Skall sedan upp på dagordningen vid ordinarie årsmöte för antagning.


§ 5. Vetenskapliga programmet

Diskuterades under § 3.

§ 6. Hemsidan

Hemsideadressen är www.glesbygdsmedicin.info. Vi kommer att få lära oss bygga hemsidor via Jansens kurs. Johan meddelade att web-hotellet är bokat så att man kan börja utforma hemsidan. Jansen och Tomas Karlsson hjälper till med detta. Via mail bör man meddela till Johan om hur långt man hunnit i underkonstruktionen. E-mail adress skall också finnas. Jansen bidrager med 2.500:- för hemsidan + 1.000:- per år för driften. Herbert Sandström har tackat ja till att medverka om hemsidan.


§ 7. Medlemsinbjudan

Gunvor justerar medlemsinbjudan och skickar ut till alla för synpunkter senast 20 nov. De som inte kommit in med synpunkter på det nya förslaget senast 20 nov.anses ha godkänt förslaget.


§ 8. Kassan

Det finns c:a 25.000:- i kassan. Lars skickar uppgift om postgirokonto och organisationsnummer till Gunvor.


§ 9. Övrigt

Nästa årsmötesplats bör förberedas. Visby eller Vimmerby föreslogs.


§ 10. Nästa möte

Måndag den 9 december kl 16.00 telefonmöte. Johan ger uppgift om vi kan använda samma nr och kod till nästa telefonmöte.
Johan Hambreus Gunvor Strömberg Lars Agreus

Ordf. Sekr. Justerare