Protokoll fört vid

Styrelsemöte den 2003-01-22 (telefonmöte)

Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

§
1. Mötets öppnande och justerare
Närvarande: Johan Hambraeus, Christer Andersson, Lars Agre´us, Gunvor Strömberg, Thomas Löfgren, Timo Tanner. Till att justerar mötets protokoll valdes Christer Andersson.


§ 2. Nationella konferensen

Inbjudan är utskickad till socialministern, socialtjänstministern, landstingsråd och landstingsdirektörer i V-b, V-n, Håkan Björk, socialutskottet, ledningsbolaget och socialstyrelsen Norr. Landstingsdirektör och Ledande Landstingsråd i Norrbotten och Jämtland bör också inbjudas. Timo lämnar adresser för Norrbotten till Johan och Gunvor för Jämtland. Även landstingsförbundet bör inbjudas. Johan skickar inbjudan till glesbygdsverket Pia Enochsson.

De som haft kontakt med respektive föredragshållare kontrollerar att det stämmer med tider, resor och hotell och att man verkligen tackat ja samt ev kostnader för föreningen. Johan tar Lars uppgifter enl ovan eftersom Lars är bortrest. Programmet måste vara spikat till nästa telefonmöte.

Det är ännu inte klart om Tore Löwstedt tackat ja och inte heller Johan Berglund. Vem som håller i Laboratoriemedicin är inte heller klart och om vi kan betala alla speciellt om resan från Norge går på 10.000:- Programmet är avhängigt av vilka politiker som ställer upp dvs tiden på fm fredag mellan 8.30 och 10.00.

Christer tillfrågar Arja Lehti om hon kan delta i programpunkten telemedicin kl.10.00 på lördag. Programpunkten bör heta ”Tillämpad telemedicin”.

Det preliminära programmet skickas till respektive föreläsare som inte fått det dvs till Torgny Karlsson, Peter Berggren, Johan Berglund, Linda Nederberg, Göran Westman, Herbert Sandström, Curt Made, J. Ronkaine, P. Aro och föreläsare i Laboratoriemedicin. De som haft kontakter med resp ansvarar för utskicket.

Johan undersöker om det finns ordentliga möjligheter för Lars att praktiskt genomföra visning av teleradiologi dvs så att det inte finns ngn brandvägg t ex. Anders Kadesjö kan demonstrera uppkoppling mot Risbäck och Dorotea tillsammans med distriktsköterskan Lena K. Johan utreder frågan kring teleradiologi.

Programpunkten handledning av med stud begränsas till att gälla enbart med stud. AT och ST kan komma vid nästa konferens.

Johan har ej möjlighet att delta efter lunch på lördag 29/3 dvs han kan ej ställa upp vid programpunkten om Handledning och kan inte heller avsluta konferensen. Curt Made och AT-läkare tillfrågas.


§ 3. Förmöte

Lars har haft kontakt med Jansen-Cilag. Förmötet måste bli på torsdag den 27 kl 14.00-17.00 och det är inte helt klart med Jansen-Cilag om det går att ordna på torsdag. Lars meddelar senare om det går. Det finns tillräckligt många som meddelat intresse.


§ 4. Årsmöte

Det måste väljas en valberedning som fungerar och som väljs vid årsmötet så att styrelse kan väljas vid nästa årsmöte. De som nu sitter på 1 år måste tillfrågas om de sitter kvar ytterligare 1 år eller på 2 år så att inte hela styrelsen byts ut vid nästa årsmöte. Föreslås att Curt Made, Torgny Karlsson, Anders Linnman, Mats Falk, Anders Ehnberg, P.G. Swartling , Andrea Wedén och Hans Brandström tillfrågas om att ställa upp eller ge tips. Gunvor kontaktar Bredbyn och Anders Linnman och Johan Mats Falk, Andrea Wedén och Hans Brandström. Övriga kontaktar de som man anser lämpliga.


§ 5. Budget

Det finns c:a 26.000:- i kassan. Vi beslöt tidigare att varje nationell konferens administreras ekonomiskt av den som anordnar konferensen. Ev överskott betalas ut i efterhand till kassören. Sponsringsdiskussionerna är ej helt klara ännu. Herbert Sandström hade tidigare kontakter med Bayer angående sponsring och Lars har sedan tidigare uppdraget att klara ut sponsringen.

Beslutades att resa mm för föreläsarna dvs Helge Brännström, Johan Berglund och ev en av föredragshållarna från ledningsbolaget betalas av föreningen. Övriga får betala sina kostnader eftersom föreningens ekonomi inte tillåter ytterligare utgifter.

Johan kontaktar Curt Made så att det finns ett konto att betala in kursavgiften på.


§ 6. Medlemsvärvning

Det bör finnas inbetalningskort för medlemsvärvning och möjlighet att betala kontant medlemsavgiften vid den nationella konferensen i Tärnaby. Även medlemsinbjudan så man kan ta med hem till kollegor m fl. Det är lite strul med inbetalningarna och det måste bli automatiskt meddelande till sekreteraren på vilka som betalt. En bekräftelse på att man blivit med lem skall skickas ut till alla nya medlemmar och en uppmaning att betala till de som inte betalt men visat intresse. Alla styrelsemedlemmar som inte betalt medlemsavgiften uppmanades att betala in på pg.


§ 7. Organisationsnr

Det är inte ännu klart med org nr och vi har fått tredje påminnelsen från Lokala skattemyndigheten. Lars skickar in det justerade protokollet så är det klart.


§ 8.Hemsidan

Det behövs ett konto för inbetalning av kursavgiften till konferensen och vårt pg-konto dit medlemavgiften skall skickas så att det går smidigt att få in avgifterna. Det är också lite oklart om hur det praktiska kring konferensen ordnas. Johan kontaktar Curt Made om hur man tänkt kring hotell och resor så att inte det blir missuppfattningar kring bokningar mm. Man har förbokat rum på Högfjällshotellet, men sista anmälningsdagen är 31/1 för dessa .


§ 9. Övrigt

Beslutades att styrelsen träffas kl.17.15 torsdag 27/3 på Tärnaby fjällhotell för en sista koll att allt fungerar.


§ 10. Nästa möte

Nästa telefonmöte 10/2 kl 16.30 och samma telefon 08/600 53 80 och kod 13 90 37.
Johan Hambreus Gunvor Strömberg Christer Andersson

Ordf. Sekr. Justerare