Protokoll fört vid

Styrelsemöte den 2003-02-10 (telefonmöte)

Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

§
1. Mötets öppnande och justerare
Närvarande: Christer Andersson, Lars Agréus, Gunvor Strömberg. Till att justerar mötets protokoll valdes Christer Andersson.


§ 2. Nationella konferensen

Avprickades de punkter som är klara. Fortfarande oklart med : Inbjudna politiker, Tore Löwstedt, Roikanen/Aro och Morgan Johansson. Socialministern har sagt nej. Lars kontaktar Riksdagens socialutskott Ingrid Burman för att få besked och meddelar sedan Johan och Curt. Gunvor mailar Timo om övriga punkter. Det är nu klart att Helge Brännström inte medverkar och att punkten Laboratoriemedicin utgår. Johan kontaktar sjukgymnasten i Åsele som kunde medverka med programpunkten: Benign smärta i primärvården och ersätta ngn av punkterna som utgår.

Anders Kadesjö medverkar i punkten FoU-projekt inom telemedicin tillsammans med Göran och Herbert.

Från ledningsbolaget medverkar endast Lena Olsson. Lars kollar så att det är ok med att alla kostnader för henne del.

Punkten på lördag efter kaffe skall heta: Tillämpad telemedicin och där medverkar Johan, Göran och Herbert.

Handledning av med. stud….Där medverkar Göran, Herbert och Christer. Panel av mottagare och sändare dvs ngra med stud bör finnas med. AT och ST skulle vi spara till ett annat år. Curt Made blir moderator för punkten.

Beträffande sponsring har MSD (Thomas Axelsson tidigare Bayer) ställt sig positiva till sponsring och Lars har bett dem ta kontakt med Curt ang. sponsring av t ex middag.

Det finns ett konto att betala in på enbart för konferensen.


§ 3. Förmöte

Lars kunde inte bekräfta ännu att förmötet blir av.


§ 4. Årsmöte

Gunvor har kontaktat Anders Linnman, men han kunde inte ställa upp. Rekommenderade i stället Tommy ? från Överkalix. Vi måste nog välja valberedning bland dem som är medlemmar eller vill bli medlemmar om man accepterar uppdraget.


§ 5. Medlemsvärvning, medlemsregister.

Det är nu 22 st som anmält intresse att vara med i föreningen, men enbart 9 som betalt. Gunvor utformar en inbjudan som kan delas ut vid Nationella konferensen och det skall också finnas möjlighet att betala direkt eller att få en blankett med bg-nr.


§ 6.

Det är nu klart med alla papper kring org. nr och Lars skall ordna med banken när det kommer en bekräftelse. Lars håller också på att fixa pg som knyts direkt till banken.

§ 7. Gunvor har gjort ett utkast till SWOT-analys som svar på förfrågan från Göran Westman ang Regionala rådet. Minnesanteckningar har skickats ut genom Johans försorg.


§ 8.Hemsidan

Pg nr har tagits bort från hemsidan tills vidare. Det kanske räcker med bg.


§ 9. Övrigt

Lars har gjort reklam för glesbygdsmedicin via Esqulapens tidning. Lars överför pengar som betalts in för Gunvor och Birger Strömberg till det konto som finns för Nationella konferensen.


§ 10. Nästa möte

Nästa telefonmöte kan bli 27/2, 3/3 alt 4/3 kl 16.30 och samma telefon 08/600 53 80 och kod 13 90 37. Lars och Gunvor kan inte tidigare. Alla uppmanas hålla tiden och anmäla till sekreteraren om man inte kan närvara och helst ngn dag i förväg. Anmälan till Johan om vilken dag som passar.
Johan Hambreus Gunvor Strömberg Christer Andersson

Ordf. Sekr. Justerare