Protokoll fört vid

Styrelsemöte den 2003-02-27 (telefonmöte)

Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

§
1. Mötets öppnande och justerare
Närvarande: Lars Agréus, Gunvor Strömberg.Adj: Curt made.Till att justerar mötets protokoll valdes Lars Agréus


§ 2. Nationella konferensen

Avprickades de punkter som är klara. Fortfarande oklart med : Inbjudna politiker, Tore Löwstedt, Roikanen/Aro, socialutskottet och sjukgymnasten i Åsele. Det finns en intern inbjudan som cirkulerar i Socialutskottet. Glesbygdsverket har inte anmält ngn deltagare och var tydligen positiv till att delta. Lars kontaktar Jan Molde igen och Curt mailar honom ang deltagande. Två personer kommer från Ledningsbolaget.

Ev tekniska problem kring presentation av telemedicin och teleradiologi klaras ut av resp deltagare och Curt.

Det är klart med förmötet på torsdag kl.14.00-17.00 och Jansen-Cilag kan ordna ytterligare en kurs någonstans i Sverige. Jansen-Cilag sponsrar också festligheterna mm.

Curt har kontakt med Pia Enochsson Glesbygdsverket, Nicklas Granbom Jansen-Cilag, Pharmacia och Morgan Johansson Socialtjänstministern.

Ett 40-tal har anmält sig till konferensen.

Curt önskar bli moderator för programpunkten paneldiskussion för Glesbygdsmedicin. Gunvor undersöker om det behövs ngn moderator för punkten Handledning av med. stud…


§ 3. Årsmöte

Curt mailar adress till Per Swartling för att förbereda valberedning.


§ 4. Medlemsvärvning, medlemsregister.

Det är nu 32 st som anmält intresse att vara med i föreningen, men enbart 17 som betalt. Valet till nästa års styrelse bör ske från de som redan betalt medlemsavgiften.


§ 5. Organisationsnummer

Vi har ännu inte fått bekräftelse på org.nr.


§ 6. Remissvar

Delegeras till Johan att ev svara på remissen om Nationellt familjeläkarsystem.


§ 10. Nästa möte

Nästa telefonmöte kan bli 18/3 kl 16.00 och samma telefon 08/600 53 80 och kod 13 90 37. Alla uppmanas hålla tiden och anmäla till sekreteraren om man inte kan närvara och helst ngn dag i förväg.Gunvor Strömberg Lars Agréus

Sekr. Justerare