Protokoll fört vid

Styrelsemöte den 2003-03-18 (telefonmöte)
Svensk Förening för Glesbygdsmedicin


§
1. Mötets öppnande och justerare
Närvarande: Lars Agréus, Gunvor Strömberg, Johan Hambreaus, Timo Tanner, Christer Andersson. Till att justerar mötets protokoll valdes Lars Agréus


§ 2. Nationella konferensen

Avprickades de punkter som är klara. Det vetenskapliga programmet är i hamn. Anders Kadesjö och Lars svara för den praktiska tillämpningen av Teleradiologi. Lars åtar sig att bli moderator för paneldebatten och Johan med hjälp av Gunvor inleder den öppna diskussionen om vad glesbygdsmedicin är ur sjuk- och hälsovårdssynpunkt. Christer och Timo blir moderatorer för handledningspunkten. Christer efterlyste glesbygdsdoktorer som skulle vara mottagare när föreläsarna är sändare beträffande telemedicin. Alla försöker hitta hugade mottagare.

Johan ringer Tore Löwstedt för att få en bekräftelse om han kommer eller ej.

Beslutades att höra om Dalarna eller Jämtland kunde stå för nästa Nationella konferens eftersom relativt många anmält sig därifrån och att vi tidigare beslutat att konferenserna borde förläggas till olika ställen i Sverige för att skapa så stort intresse som möjligt över hela Sverige. Johan tar kontakt med först och främst Dalarna.

Lars har blivit tillfrågad att presentera glesbygdsmedicin vid Nordiskt Allmänmedicinskt möte 2005. Förslag om att Nationella konferensen förläggs till Stockholm 2005.


§ 3. Årsmöte

Curt har inte ännu skickat P.G. Swartlings e-postadress till sekreteraren. P.G. Swartling får därför kontaktas på mötet för att fungera som valberedning. Anders Ehnberg har tackat ja till en styrelsepost. Timo har avsagt sig fortsatt styrelseuppdrag. Gunvor kvarstår 1 år. Gunvor får i uppdrag att kontakta Torgny Karlsson för ev styrelsepost samt som mottagare enl ovan.

Gunvor och Johan skriver ihop verksamhetsberättelse. Föredragningslistan klar. Lars ordnar med kassarapporten och gör förslag till revisionsberättelse. Mötet måste godkänna förslaget till revisionsberättelse och vi måste få någon som anmält sig till konferensen att vara revisorer. Johan frågar Anna om hon kan skriva en artikel att publiceras i Allmänmedicin och notis i LT om Nationella konferensen och årsmötet.


§ 4. Övrigt

Johan presenterade ett förslag till arbetsordning beträffande Nationella konferenser och vetenskapligt program. Arbetsordningen antogs med ändringen att kassarapport och revision är kassörens ansvar. Vi har ännu inte fått bekräftelse på org.nr. Lars kontaktar Lokala skattemyndigheten via mail.


§ 5. Nästa möte

Torsdag 27/3 kl 17.15 på Tärnaby fjällhotell.Johan Hambreaus Gunvor Strömberg Lars Agréus

Ordf Sekr. Justerare