PROTOKOLL

Årsmöte för Svensk förening för Glesbygdsmedicin

Sammanträdesdag: 2003-03-29

Sammanträdesort: Tärnaby

Mötets öppnande

1. Mötet öppnades av sittande styrelseordföranden Johan Hambraeus. Ordföranden hälsade samtliga, ett 30-tal välkomna till mötet.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

2.Till ordförande valdes Per Swartling och till mötets sekreterare valdes Herbert Sandström.

Val av justeringsmän

3.Till justeringsmän valdes Timo Tanner och Torgny Karlsson

Mötets utlysning

4.Årsmötet fann att mötets utlysning skett på hemsidan och med annons i Läkartidningen i december 2002 och godkände kallelsen.

Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse

5.Föreningens verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse

  1. Verksamhetsberättelse för år 2002 upplästes (Johan Hambraeus) och godkändes.
  2. Kassarapport för räkenskapsåret 2002 upplästes i förenklad version (Lars Agréus). Avsikten var att överskottet från konferensen 2001 (26 996,30 kr) skulle överföras till ett föreningskonto. På grund av brister i rutinerna som fastställts vid föregående årsmöte har banken ej kunnat upprätta ett fungerande föreningskonto under året. Stadgar som antagits vid ordinarie årsmöte krävs. Utgående saldo per 2002-12-31 uppgick till 26.783,31, kassarapporten lades med godkännande till handlingarna.
  3. Revisionsberättelse saknas av skäl som anges i § 5 b.

   Ansvarsfrihet

   6.Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet

   Antagande av stadgar

   7.Årsmötet diskuterade stadgarna med utgångspunkt från det förslag som skickats ut tidigare. Några ändringar och tillägg föreslogs och årsmötet godkände stadgarna enligt bilaga 1.

   Medlemsavgift

   8.Medlemsavgiften för år 2003 bestämdes till 100 kr

   Val av styrelse

   9.Till styrelseordförande för år 2003 valdes Curt Made. Till övriga sex styrelseledamöter valdes: Gunvor Strömberg, Lars Agréus, Thomas Löfgren (valda på ett år), Helene Börsting, Christer Andersson, Anders Ehnberg (valda på två år). Till suppleanter i styrelsen under ett år valdes Kåre Persson och Tommy Andersson. Enligt stadgarna utser styrelsen inom sig föreningssekreterare, vetenskaplig sekreterare och kassör.

   Val av revisorer

   10.Till revisorer på ett år valdes Sten Bergman och Pertti Aro. Till revisorssuppleant på ett år valdes Per G Swartling.

   Val av valberedning

   11.Till valberedning valdes Mats Ullén (sammankallande 3 år), Ann-Sofie Gumaelius (2 år) och Torgny Karlsson (1 år).

   Nationell konferens 2004

   12.Anders Byren och Christina Klesty tog på sig ansvaret att vid denna tid nästa år ordna en glesbygdsmedicinsk konferens i Dalarna. Tidpunkt och plats meddelas senare.

   Övriga frågor

   13.Övriga frågor

  4. Beslutades att styrelsen sammanställer ett pressmeddelande från 2003 års konferens.
  5. Olika förslag på aktiviteter för att öka medlemsantalet framfördes, bla. utskick via lokala e-postlistor med information om föreningen till distriktsläkare och andra specialiteter med intresse för glesbygdsmedicin. Årsmötet ställde sig positivt till att även inbjuda andra yrkesgrupper än läkare till föreningen.
  6. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att under det kommande året marknadsföra föreningen på lämpligt sätt.
  7. Årsmötet gav också styrelsen uppdraget att undersöka möjligheterna till kontakter och eventuellt samarbete med FAMMI.

Vid protokoll

Herbert Sandström

 

Ordförande

Per G Swartling

 

Justerat

Timo Tanner Torgny Karlsson