Protokoll 9 fört vid

Styrelsemöte den 2003-08-25 (telefonmöte) kl.16.00.
Svensk Förening för Glesbygdsmedicin


§
1. Mötets öppnande och justerare
Närvarande: Helene M. Börsting, Anders Enberg, Christer Andersson , Lars Agréus, Curt Made. Från kl.16.35 också Gunvor Strömberg. Till att justerar mötets protokoll: Lars Agréus


§ 2. Protokoll från Tärnaby.

Lars läser protokollet från första mötet med den nya styrelsen, under konferensen i Tärnaby. Det besluts att Lars skickar protokollet till sekreteraren, som i sin tur sprider det per e-mail till hela nye styrelsen.


§ 3. Nationella konferensen

Arrangörerna i Dalarna har frågat om garantier från Föreningen för Glesbygdsmedicin på det ekonomiska vid nästa års Nationella konferens. Det är redan tagit styrelsebeslut på att arrangörer av konferenser måste ordna konferenserna som en egen affär.


Curt tar på sig att kontakta arrangörerna i Dalarna.

Gunvor har ansvaret för konferensens vetskapliga program. Som arrangörer bör Dalarna få presentera något från sitt eget län. Christer tycker man kan ta Åsele som en introduktion till glesbygdsproblematikken på torsdagen.

Någon måste ansvara för att kontakta Glesbygdsverket med en inbjudan. Den lokala Socialstyrelse måste bjudas in.


§ 4. Glesbygdsmedicin som specialitet?

Socialstyrelsen skall godkänna medicinska specialiteter. Kan man skapa en utbildning i glesbygdsmedicin som specialitet vid Allmänmedicin i Umeå? Kan inbjudan av Socialstyrelsen till konferensen leda till en positiv hållning till frågan?

SFAM ansvarar för utbildnings- och examensfrågor på alla medicinska specialiteter.

Rekrytering av AT-läkare till glesbygd är viktigt.


§ 5. Vad skall vi driva denna vinter?

Glesbygdsmedicin kräver resurser. Under sommaren 2003 har Åsele och Måla Sjukstugor, SLS, haft dåliga förhållanden. Glesbygdsmodellen er vid att raseras i hela Västerbotten. Anders kan berätta att just det samma händer i Jämtland. Hur kan man aktivt agera på det som händer?

Förslag: Curt vill ta kontakt med Torgny Karlsson för att få siffror/ råmaterial till en artikel om situationen. Önskan är att artikeln kan komma in i Läkaretidningen. Lars undrar om man kan exemplifiera med det som händer i Malå och Åsele. Sannolikt borde artikeln också vända sig till Tillsynsmyndigheten/ Socialstyrelsen. Landstinget är också en adressat till en sådan artikel. Vidare kan en sådan artikel skapa möjlighet för nya medlemmar.

Lars kan få tag på en journalist till att renskriva artikeln för ca. 2000kr om man önskar det.

Redan nu bör man också skicka en inbjudan till Socialministern och medlemmar av Socialstyrelsen till den 4.Nationella konferensen och fredagens konferensmiddag.

Rektorer från Glesbygd också inbjudas till konferensen?

Enligt Lars måste det bli kontinuitet i engagemanget.


§.6. Stipendiet.

Det ska vara en konferens i Santiago de Compostela i Spanien 25.-28.september -03. Kan någon från styrelsen söka stipendiet och resa dit. Man talade om kr.5000,- till kr.7500,- till stipendiet. Om två far kan stipendiet delas.


§.7. Övrigt.

Gunvor har ny e-postadr. gunvor.stromberg@lvn.se

Antal medlemmar är per idag 50 stk.

Lars har nu ordnat föreningens organisationsnummer. Bankkontot inte klart.

Lars saknar en artikel från Anna i Åsele. Han vill ta kontakt med Anna och göra klar artikeln.


§ 8. Nästa telefonmöte

Tisdag 7.oktober kl.16.00. Samma proceduren för att tillkoppla sig om inte Curt informerar om annat.


Curt Made Helene M. Börsting Lars Agréus

Ordf Sekr. Justerare