Protokoll Styrelsemöte 11 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin


Läkarstämman November 26, 2003-11-23


Närvarande: Curt Made, Christer Andersson, Lars Agréus


1. Artikeln till Allmänmedicin om Tärnaby mötet inskickat (LA)


2. Debattartikel till Läkartidningen: planeringen stannade upp lite i väntan på Torgny Karlssons svar. Torgny har avböjt, CM tar hand om ärendet.


3. CM har representerat föreningen på en kongress I allmänmedicin med glesbygdsmedicinsk vinkling i Tallavera i Spanien.


4. Det är nära nu med föreningskontot, undertecknad väntar blott på protokoll nr 10 I retur från HB. CM ska se till att överskott från Tärnabymötet överförs före årsskiftet.5. Planering för vår-kongressen.


A. Avseende den vetenskapliga delen ska enligt beslut lokala arrangörer fixa detta med v.b. benäget stöd från vetenskapliga sekreteraren i första hand. Enligt dagens styrelsemöte borde detta program bli klart till årsskiftet. Förslag som inkommit från styrelsen är Drunkning/köldskador – Helge Brännström, Lab – Sverre Sandberg, Sjukskrivning – Lars Englund, Primärvårdsbaserad psykiatri-?. Dessutom påminner sig CM att han är kurskamrat med FoU ansvarig i Dalarna Hans Hallberg, vilket kanske kan vara bra.


B: Den vårdideologiska biten.

Föreslagen titel är “Vad betyder rätt till lika vård?”.

Dan Andersson från Socialstyrelsen kan inte komma.

Iden kläcktes att vår medlem och nye SFAM ordföranden Johan Berglund borde vara rätt person att leda denna del av programmet. Till all lycka råkade Johan passera av en slump, tillfrågades, accepterade, och senare accepterade han vid enskilt plenum med LA vårt övriga programförslag: Politiker- Socialministern eller sjuk och hälsovårdsministern, en hälsoekonom med vana från fördelningsmatematik (Finn Rasmussen?, LA rekar), samt GD på Glesbygdsverket.(CM ringer helt enklet upp). Avseende de höga politikerna bestämdes ingen approach.


Beslöts överväga ta dit professionell journalist för pressreleaser etc. LA kan ha kontakt.


Praktiska frågor: Alternativt billigare boende efterfrågades. Dalarna


6. CM kontaktar dalarna om ovanstående.


8. PR: Anders E o CM får fixa meil-listor till allmänläkare landet runt (förslagsvis en per landsting med tillgång på dylik lista) Läkartidningen annons + “baksidorna”: Dalarnas ansvar. Kontakt för brevutskick: LA tar upp tidigare kontakt.9. Inför Nordisk kongress i Allmänmedicin 2005 i Stockholm har föreningen med CM som ordförande åtagit sig det erbjudna ämnet “Island medicine – rural medicine surrounded by water”. LA kollar Spetsbergen, CA känner Anders & Måns Landon som ska vara duktiga talare och erfarna Grönlandsdoktorer, CM kollar Grekiska öarna. Även Gotland och Färöarna diskuterades. LA kollar upp den vi tror Färöing som kom med förslaget.

Beslöts att det troligen är lämpligt att detta möte även blir vårt årsmöte det året. Vi är även erbjudna två småsittningar med enskilda föredrag etc. (LA råkar vara en av två presidenter för mötet).


10: Nästa möte 18/12 kl. 16.00 telefonmöte. CM kallarVid tangentbordet Justeras


Lars Agréus Curt Made


Utanför protokollet förslår nu LA efter kontakt med Johan Berglund att CK skriver en inbjudan i föreningens namn undertecknat av CM och JB med vederbörliga titlar.