Protokoll 12, fört vid

Styrelsemöte den 2003-12-22 (telefonmöte) kl.17.00.
Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Närvarande: Lars Agréus, Gunvor Strömberg,, Curt Made, Anders Enberg, Christer Andersson, Thomas Lövgren

Meddelat frånvaro: Gunvor Strömberg, Anders Enberg,

Frånvarande: Helene M. Börsting, Kåre Persson, Tommy Andersson, Thomas Lövgren Adjungerad: Christina Klesty


§ 1. Mötets öppnandes upprop förrättades. och justerare

§ 2. Föregående protokoll har på grund av missförstånd om justering före distribution ej skickats runt. Beslöts att protokoll 9-12 ska meilas av sekreteraren.


§ 3: Helene Börstig har meddelat att hon slutar sin anställning i Sverige vid årsskiftet. Föreningen tackar Helene för ett gott arbetet och önskar henne lycka till. Till ny sekreterare fram till årsmötet utsåga Lars Agréus. Helene ska ombedjas skicka sina pärmar till Lars Agréus (LA).


§ 4. Kassörsrapport (LA): VI har nu fått eget konto, men knappt 30 000 SEK på. Ordföranden och kassören kan enligt stadgarna var för sig disponera kontot. Beslöts att årets möte i Tärnaby ska regleras med 30 000 SEK. LA skickar faktura. Årets avgift debiteras kontant under stundande årsmöte, och först därefter per meil/brev.


§ 5. Kristina Klesty redogjorde för ett mycket lovande program, som tas fram i samarbete med vår vetenskapliga sekreterare. För Föreningens formella del redogjordes för föregående mötes beslut att be SFAM´s ordförande Johan Berglund att moderera. Johan har accepterat. CN kontaktar på ministernivå, samt GD/motsvarande på Glesbygdsverket. LA tar kontakt med hälsoekonom. CK hade bra idéer på framstående journalist/debattör. Som ämne för den vårdideologiska delen sattes “Sjukvård på lika villkor i tätort och glesbygd.


§ 6 AE har fixad meillista till nyckelpersoner i Norr för inbjudan. Uppmanas utvidga listan till Sydsverige. När programmet är klart ska inbjudan gå ut.


§ 7. LA har kontakt med Pfizer avs. sponsrad inbjudan, som liksom ifjol i första hand är en medlemsvärvning och i andra hand inbjudan till årsmöte. Av strategiska skäl sköter föreningen denna del av årsmötesinformationen,


§ 8. LA föreslog att vi skulle bli aktivare och närma oss landstingen för att stimulera till skräddarsydda ST block enligt intentioner i programförklaring. Beslöts om djupare diskussion på årsmötet.


§ 9 Diskuterades föreningens åtagande att stå för programpunkten “Island medicine – rural medicine surrounded by water” på Nordisk kongress i allmänmedicin i Stockholm 2005. Enlig förra protokollet jobbar vi vidare. Det markerades att en det kanske blir för dyrt för att ha som eget årsmöte. Hänsköts till årets årsmöte.


§ 10 Nästa styrelsemöte 2004 01 26 kl 16. CM ordnar. Till dess ska programmet vara klart.


Vid tangentbordet


Lars Agréus Curt Made

Tf sekreterare. Justerare