Protokoll 13, fört vid

Styrelsemöte den 2004-01-27 (telefonmöte) kl.16.00.
Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Närvarande: Lars Agréus, Gunvor Strömberg,, Curt Made, Christer Andersson, Adjungerad: Christina Klesty


Meddelat frånvaro: Anders Enberg,

Frånvarande: Kåre Persson, Tommy Andersson, Thomas Lövgren§ 1. Mötets öppnandes upprop förrättades. och justerare (CM)

§ 2. Föregående protokoll godkändes efter det att man noterat att Gunvor S och Andres E felaktigt ej noterats som närvarande.


§ 3: Programmet för årsmötet diskuterades. Gunvor, Christer jobbar med Christina och ett separat schema kommer att presenteras snarast. Till föreningsbiten på fredagen är ett landstingsråd samt GD på glesbygdsverket klara, liksom Johan Berglund.. En ekonom och en journalist liksom en hög representant för socialstyrelsen och regeringen eftersträvas, och innan vi med förenade krafter når dit lägges inget fast program


§ 4. Inbjudningar: Anders E ska skicka ut inbjudan som LA tar fram för utskick med brev. Denna ska skickas ut som e-mail. Brevutskick fixat till alla allmänläkare, ortopeder och reumatologer (Pfizer)


§ 5. Annonsering: Arrangören rekommenderas annonsera i Läkartidningen och Allmänmedicin, samt sätta in gratis ”rad annons” i Läkartidningens meddelanden.


§ 6 AE uppmanas snarast fixa rikstäckande meillistor.


§ 7 Alla uppmanas meddela Johan Hambreus data för hemsidan.


§ 8. Övrigt: Journalist för att snabbt få ut referat från fredagen förordades. LA kollar. 1000 SEK som kongressavgift bestämdes.

Viktigt att inbjudningar, puffningar och anmälningar görs så snart som möjligt. DL måste mejlbombas för att effekt ska uppnås.


§ 9 Nästa styrelsemöte 2004 03 02 kl 16. CM ordnar. Samma telnr och kod gäller.


Vid tangentbordet


Lars Agréus Curt Made

Tf sekreterare. Justerare