Protokoll 18 , fört vid

Styrelsemöte i Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

den 2004-05-06  kl. 11.30 på Greens Hotel i Tällberg


Närvarande: Curt Made, Lars Agréus, Christer Andersson, Anders Ehnberg Anna Falk

 

 

Frånvarande:, , Thomas Löfgren, Thomas Eriksson, Carin Bernardsson, Timo Tanner.  

 

 

 

§ 1. CM hälsar nya styrelsen välkommen.

 

§ 2 LA utses till kassör

 

§ 3  LA utses till sekreterare.

 

§ 4 AE utses till textmaster & rundmeilmaster. Johanna Ehnberg ska tillfrågas om web matser sammarbete med AE Webmaster.

 

§ 5 CM utses till ansvarig för att bygga uppexternt e-mailkontaktnät.

 

§ 6 CA utses till vetenskaplig sekreterare

 

§ 7 Utbidningsutskott bildas med   CA (Sammankallande) LA, CM , AF och CB, samt som suppleant TE.  Eventuellt ska  Norbert Hansson adjungeras.

 

§ 8 LA fördjupar sig om hur man ansöker om SK kurs 

 

 

§ 9 CM + LA fördjupar sig i formaila kring ansökan till Svenska Läkarsällskapet.

 

§ 9 : Nästa möte 8./6 16.00 (CM kallar) + utbildnings utskott omedelbart efter.

 

 

 

 

Vid tangentbordet                                                            justeras

 

 

Lars Agréus                                                                     Christer Andersson

Sekreterare