Protokoll 20 , fört vid

Styrelsemöte (telefonkonferens) i Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

den 2004-09-22  kl. 16.00

 

Närvarande: Curt Made, Lars Agréus, Christer Andersson, Anders Ehnberg, Carin Bernardsson, Anna Falk. 

 

Frånvarande: Thomas Löfgren, Stefan Eriksson, Timo Tanner. 

 

 

 

§ 1. CM hälsar styrelsen välkommen.

 

§ 2 CM utses att justera protokollet

 

§ 3  Föregående protokoll godkändes.

 

§ 4. Kassarapport: Vi har ca 76 000 SEK i kassan efter att Tällbergsmötet betalat in sitt överskott på ca 15 000 SEK, samt ca 5 medlemmar betalat sin årsavgift.

 

§ 5 Läkarsällskapet – ansökan. LA har fått synpunkter från CM och CA samt ytterligare en styrelsemedlem. Redigerar och återremiss till styrelsen för slutgiltigt godkännande, inklusive titulatur.

 

§ 6. Arvidsjaur-mötet förberedelser. CA redogör för ämnesprogrammet och styrelsen spånar kring detta. CA för separat protokoll. Den ideologiska biten föreslår CM, som ansvara för denna, ska bli ”Hur löser man glesbygdens sjukvård – kan alternativa driftformer vara Columbi ägg?”

 

§ 7 Läkarstämman. Styrelsemöte där bordläggs till nästa möte. LA och CA kommer att vara där. Om det blir möte blir det på onsdagen.

 

§ 8. Tällberg avtackas genom brev från CM officiellt nu när ekonomin är slutgiltigt reglerad.

 

§ 9. Medlemssituationen. Vi har f.n. 40 medlemmar som betalt och ca 15 som inte betalt (man är medlem ett år utan avgift). LA har gjort två påminnelseutskick, varav ett även med post. Värvningsbrev har CM ännu ej hunnit med.

 

§ 10. Kursen i akutmedicin i Uppsala som CM ska moderera anordnas av Folkuniversitetet. CM uppmanas upparbeta samarbetskanaler, samt ”ragga” medlemmar. LA har skrivit ett upprop för ärendet i fråga, samt tillstyrker styrelsen att man där blir medlem även i år om man betalar avgiften för 2005.

 

§ 11. Nordisk kongress i Allmänmedicin. Föreningen står för ett symposium i Ö-medicin. CM o LA rapporterar.

 

§ 12. Medlemsutskick - vilka: De som betalt eller de som enl stadgarna inte ännu är utkastade, dvs man har ett års "delay" på sig.  Sekr. föreslår det senare ur praktisk och värvningssynpunkt. Föreslår utskick av e-signerade protokoll efter vart styrelsemöte så dom ser vi gör nå´t. Styrelsen tillstyrker.

 

§ 13 : Nästa möte 27/10 16.00 (CM kallar)

 

§ 14. Övriga frågor. Potentiella ämnen till SK kurs diskuterades (CA), se bilaga nedan.

 

 

Vid tangentbordet                                           Justeras

 

 

Lars Agréus                                                   Curt Made

Sekreterare                                   

 

Bilaga

Input för programmet på nästa årsmöte Arvidsjaur  to 21.4 - sö 24.4 2005

 

21.4 fm    Styrelsemöte före lunch

       em   Vetenskapligt symposium

               Tema Hjärta.   Hjärtsvikt (Curt Boman, prof Skellefteå + Anders E)

               Trombolys (Anders E och Norbeth Hansson)

               Fria föredrag   Hälsobegrepp och sjukdomssyn i en samisk föreställningsvärd (Vivianne Mattsson, Jokkmokk)

               m.fl.  Tacksam för input!!     

       kväll Mingel o Middag mm

 

22.4 fm    Allmänna programmet

Hur löser man glesbygdens sjukvård? Är alternativa driftsformer lösningen? (repr från SoS, landsting, glesbygdsdr. mm)

 

       em   Vetenskapligt program

      

       Hemresa för de som ej deltar i Medicinskhistoriska programmet

 

23.4fm     Medicinsk-historiskt program Lappmarksdoktorns Silvermuseeet Arjeplog             

       em   Lappmarksdoktorns domäner. Tjärnberg  Arjeplogsfjällen

 

24.4 fm    Hemresa

      

 

Input vad gäller ST kurs i Glesbygdsmedicin (från Allmänmedicins lärarmöte aug 2004)

 

Lokalsamhällets möjligheter att stödja människor om friskfaktorer (Annika Forsén Luleå)

 

Glesbygdsdoktorns olika roller i ett lokalsamhälle

 

Kommunikation på distans - Telemedicin (Herbert Sandström, Göran Westman som nyligen var aktiva i 5: Nordiska telemedicinska mötet i Umeå)

 

Att organisera bra samarbete med räddningstjänsten (Björn Jonsson)