Protokoll 21 , fört vid

Styrelsemöte (telefonkonferens) i Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

den 2004-11-09  kl. 16.00

 

Närvarande: Curt Made, Lars Agréus, Christer Andersson, Anders Ehnberg, Karin Bernardsson, Anna Falk. 

 

Frånvarande: Thomas Löfgren, Stefan Eriksson, Timo Tanner. 

 

 

 

§ 1. CM hälsar styrelsen välkommen.

 

§ 2 CM utses att justera protokollet

 

§ 3  Föregående protokoll godkändes. LA har inte gjort medlemsutskick som beslutat.

 

§ 4. Kassarapport: Tällberg slutreglerat. Ytterligare några medlemmar har betalt, totalt nu 45 betalande. En del som betalt 2003 är fortfarande med men har inte betalt i år (ca 20). Kassan är på 65 586 SEK.

 

§ 5 Läkarsällskapet – ansökan. CA kommer in med de sista synpunkterna, sedan till CM för sista översyn sedan cirkulation till alla ordinarie styrelsemedlemmar.

 

§ 6. Förfrågan om diagnosregistrering i primärvård från Socialstyrelsens avdelning för klassifikationer (EpC) med fråga om särskilt anpassat register för glesbygden. Frågan förmedlad av Roland Morgell. Beslöts att Anders E. delegeras ärendet av styrelsen, samt att föreningen fått sin första officiella myndighetsförfrågan. AE rapporterar till styrelsen.

 

§ 7. Föreslagen professur i glesbygdsmedicin. Det har från lekmannahåll framkommit önskemål och förutspådda möjligheter till en professur i glesbygdsmedicin. CM kontaktar lobbygruppen, samt förslås att denna och/eller CM efter samråd lobbar hos tillämpliga politiker och myndigher. Styrelsen förslår att professuren förläggs till Allmänmedicin i Umeå.

 

§ 8. Uppsala universitets kurs i akut omhändertagande med CM som moderator var en succe. Styrelsen beslutar det lämpligt att vi hör oss för om ”affiliering” till kursen.

 

§ 9. Arvidsjaur-mötet fastställes slutgiltigt äga rum 14-17 april. CA har ett näst intill komplett program. CM håller i den ideologiska biten, och man har börjat rycka lokalt. CM o LA ombedes att ta sponsoransvar av CA.

 

§ 10. Debattartickel till Landstingens och komunernas nya tidning av My Laurell ska redigeras av CM o LA till insändbart skick.

 

§ 11. ST läkarstämman i Örebro är vi inbjudna till: CA åker och talar praktisk forskning i glesbygd, CM tar den ideologiska biten om AE inte kan. Samordnas av CM.

 

§ 12 : Nästa möte 15/12 16.00 (CM kallar)

 

 

Vid tangentbordet                                           Justeras

 

 

Lars Agréus                                                   Curt Made

Sekreterare