Protokoll årsmöte för
Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Sammanträdesdag: 2004-05-08

Sammanträdesort: Green Hotel Tällberg

Närvarande: Curt Made, Lars Agréus, Christer Andersson, Gunvor Strömberg, Anders Ehnberg, Per G. Swartling, Anna Falk, Anders Byrén, Stefan Ericsson, Per Lundström, Norbeth Hansson, Claes von Segebaden, Christina Klesty.

1. CM hälsar alla välkomna.
2. Till mötets ordförande väljes Per G. Swartling, till sekreterare Lars Agréus och till justerare Gunvor Strömberg och Christina Klesty.
3. Mötet förklarades utlyst enligt stadgarna.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2003 föredrogs av CM och godkändes av mötet.
5. Kassarapport föredrogs av LA och godkändes av mötet.
6. Revisorernas berättelse föredrogs av LA enär revisorerna ej var närvarande. Revisorerna hade inget att invända mot bokföringen för år 2003 och godkände densamma.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. Till ordförande på ett år för föreningen omvaldes Curt Made. Omval på två år av ledamöterna Lars Agréus och Thomas Löfgren och nyval på två år av Carin Bernhardsson efter Gunvor Strömberg som avsagt sig omval. Fyllnadsval på ett år av Stefan Eriksson efter Helene Börstig som avsagt sig. Till suppleanter på ett år valdes Anna Falk och Timo Tanner. Till valberedningen skulle enligt stadgarna en ledamot väljas (Torgny Karlssons position) på tre år, och enhälligt valdes Gunvor Strömberg. Mötet noterade med tillfredställelse att av de nyvalda är två ST-läkare. Till revisorer valdes Sten Bergmark och Pertti Aro, och till revisorsuppleant Per G Svartling.
9. Årsavgiften för 2005 fastslogs till 150 SEK.
10. Mötet biföll ett förslag från avgående styrelsen om att tillsätta en utbildningskommitté, samt uppdrog åt den nya styrelsen att verkställa detta.
11. Övriga ärenden:
• Mötet biföll ett förslag från avgående styrelsen om att föreningen ska söka medlemskap i Svenska Läkaresällskapet, samt uppdrog åt nya styrelsen verkställa detta förutsatt att det inte får negativa ekonomiska konsekvenser.
• Webmastern Johan Hambreus har avsagt sig. Mötet uppdrog åt nya styrelsen att ordna med en fullödig webfunktion, i första hand om det går att ordna genom Johanna Ehnbergs försorg, där Anders Ehnberg ska förhandla om villkoren, samt att Anders Ehnberg då ska fungera som ”textmaster”.
• Ett resestipendium för föreningens medlemmar till Rural Wonca 2005 på 7 500 SEK beslutades.
• Mötet sanktionerade att vissa kostnader kan uppstå för extern sekreterarhjälp samt för resor för möten för koordination av extern verksamhet såsom PR artiklar, lobbyverksamhet etc.
• Mötet sanktionerade att föreningen åtar sig att ordna ett symposium i Ö-medicin på nordisk kongress i Allmänmedicin juni 2005 i Stockholm.
• Mötet sanktionerade att interna meillistan för medlemmar används för erbjudanden till medlemmar, men att detta måste gå via sekreteraren/kassören (som redigerar denna lista)
• För nästa nationella konferens togs Christer Anderssons erbjudande om Arvidsjaur v 15 eller 16 2005 emot och godkändes med acklamation.

Avslutningsvis tackade vår ordförande Curt Made Per G Swartling för ordförandeskapet av mötet, Christina Klesty och Anders Byrén för ordnandet av den magnifika konferensen, samt Gunvor Strömberg för flera års arbete i styrelsen med egenhändigt plockade vårblomster. Gunvor önskades även lycka till vid den förestående disputationen .

Tällberg 040508


Per G Swartling
Mötesordförande

Lars Agréus
Mötessekreterare

Gunvor Strömberg Christina Klesty
Justerare Justerare